Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Verminderen geluidsbelaste woningen en beschermen stiltegebieden

3.4.3

Verminderen geluidsbelaste woningen en beschermen stiltegebieden

Toelichting op meerjarendoel

Ook geluidsoverlast heeft negatieve effecten op de gezondheid van mensen. Daarom werken we al jaren aan het terugdringen van de geluidsbelasting van woningen langs onze provinciale wegen.
We voeren de maatregelen uit zoals opgenomen in het in 2018 vastgestelde Actieplan Omgevingslawaai. Bij de trajectaanpak realiseren we maatregelen. De meest geëigende maatregel voor het aanpakken van geluidsoverlast op provinciale wegen is de aanleg van geluidsreducerend asfalt. Een enkele locatie kan in beeld komen voor geluidschermen. Als aanvulling op deze maatregelen bieden we ook in 2019 gevelmaatregelen aan voor bewoners van hoog belaste woningen. Dit zal plaatsvinden zo mogelijk in combinatie met wegwerkzaamheden aan de desbetreffende trajecten (zie ook programma 5). Oude woningen die in 1986 al een heel hoge geluidsbelasting hadden, krijgen gevelmaatregelen aangeboden. Hiervoor maken we gebruik van een rijkssubsidieregeling. Naast de nu al gebruikte instrumenten zetten we in op innovatie.

Stiltegebieden   
Ruimtelijke ontwikkelingen in en nabij stiltegebieden worden beoordeeld op de effecten op de kwaliteit van het stiltegebied. Bij ontheffingen voor evenementen in de bufferzone van een stiltegebied (via RUD) streven we naar het verkleinen van de impact.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • De geluidbelasting van minimaal 50 woningen is afgenomen.