Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling

3.4.6

Bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling

Toelichting op meerjarendoel

Bij keuzes op ruimtelijke ordeningsniveau (bijvoorbeeld locatiebepaling voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen) en op het niveau van ruimtelijke inrichting van gebieden, willen we omgevingskwaliteit en duurzaamheid integraal meewegen. Dit vraagt om een tijdige en volwaardige inzet van de provinciale leefbaarheids- en duurzaamheidsambities bij RO beleidskeuzes (Omgevingsvisie) en bij planontwikkeling op regionaal en lokaal niveau.
Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor de provincie Utrecht verantwoordelijk is en bij gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen, bieden we een scala aan instrumenten aan die het maken van een integrale afweging ondersteunt. Daarbij valt te denken aan de inzet van de Tygron Engine (3D planningstool/Maptable) bij de totstandkoming van de Provinciale Omgevingsvisie en bij bijvoorbeeld provinciale wegreconstructies, de inzet van de Maptable om integrale afwegingen in interactieve planontwikkeling te stimuleren, de toepassing van de scan voor binnenstedelijke ontwikkeling om de mogelijkheden van verantwoord binnenstedelijk bouwen in beeld te brengen en de inzet van de Wasstraat duurzaamheid om bijvoorbeeld scenario’s voor energieneutrale, gasloze en klimaatbestendige ontwikkelingen van woonwijken in beeld te brengen. Uitgangspunt bij deze afwegingen is de omgevingskwaliteit zoals die in de gebiedsprofielen (milieukwaliteitsprofielen) is vastgelegd.
Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet verbreden we de huidige milieukwaliteitsprofielen tot integrale gebiedsprofielen. Daarvoor vullen we de profielen aan met andere thema’s (bijvoorbeeld landschap, levensloopbestendigheid van woningen). Het resultaat is een integraal instrument voor duurzame gebiedsontwikkeling. Voordeel hiervan is dat ook andere ruimtelijk relevante thema’s zichtbaar worden in de gebiedsprofielen en daarmee ook “automatisch” mee zullen worden gewogen bij ruimtelijke planprocessen. Omdat wettelijke normen en -streefwaarden niet altijd garant staan voor een gezonde leefomgeving, gaan we in overleg met RIVM en GGD de gebiedsprofielen ook aanvullen met gezondheidsindicatoren. Daarmee wordt bij de toepassing van het instrument bij ruimtelijke planprocessen ook gezonde leefomgeving expliciet meegewogen en in een gezondheidsscore zichtbaar gemaakt. Dit maakt het mogelijk om in ruimtelijke planprocessen te sturen op het bereiken van ambities voor gezonde leefomgeving (statenmotie streven naar WHO advieswaarden in 2030).

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Minimaal 5 gebiedsontwikkelingsprojecten zijn ondersteund waarbij duurzaamheid integraal is meegewogen.