Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Beperken overlast vliegverkeer

3.4.4

Beperken overlast vliegverkeer

Toelichting op meerjarendoel

De sterke groei in de luchtvaart door toerisme en transport geeft een intensivering van het luchtruimgebruik, ook boven de provincie Utrecht. Op landelijk niveau wordt gewerkt aan nieuw luchtvaartbeleid in de Luchtvaartnota 2020-2050 en de integrale herziening van het luchtruim. De minister wil deze lange termijn visie baseren op een brede maatschappelijke participatie van belanghebbenden en betrokkenen. Door dit participatieproces deels regionaal in te vullen met ondersteuning vanuit de provincies ontstaat ruimte om regio specifieke kansen en dilemma’s in te brengen. In 2019 zullen wij vanuit de provincie Utrecht hierin participeren vanuit onze provinciale opgaven voor een goede woon- en leefkwaliteit en het versterken van de regionale bereikbaarheid en economie.
Voor de kleine luchtvaart treden per 1 januari de aangepaste beleidsregels voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van niet aangewezen luchtvaartterreinen in werking. Met het verlenen van ontheffingen op basis van dit aangepaste beleid (via RUD) voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van niet aangewezen terreinen wordt de hinder van vliegverkeer, voor zover de provincie daar invloed op heeft, zoveel mogelijk teruggebracht.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Er is een actieve lobby om voor overvliegend vliegverkeer zo hoog mogelijke aan- en uitvliegroutes te realiseren.
  • Start en landingen: alleen op locaties, waar de hinder voor omwonenden en natuur zo min mogelijk is.