Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Opdrachtgeven VTH aan uitvoeringsdiensten

3.4.7

Opdrachtgeven VTH aan uitvoeringsdiensten

Toelichting op meerjarendoel

De provincie heeft het gehele takenpakket op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving opgedragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht, met uitzondering van de groene vergunningverlening. Daarnaast heeft de provincie 14 zogenaamde BRZO-bedrijven (Besluit Risico Zware Ongevallen), waarvoor we de VTH-taken hebben opgedragen aan de gespecialiseerde Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

Uitvoeringsprogramma VTH
Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma VTH opgesteld op basis van provinciaal beleid (Beleidsplan VTH 2016-2019) en de prioriteiten vanuit dit beleid.  Het jaarprogramma 2019 wordt gebaseerd op de product- en dienstencatalogus van de RUD en met de ODNZKG stellen we een uitvoeringsovereenkomst 2019 vast. De taakuitvoering van de RUD Utrecht en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied monitoren we via diverse kritische prestatie-indicatoren. Door periodieke voortgangsoverzichten kan de provincie als opdrachtgever en eigenaar (desgewenst) tussentijds bijsturen. Het in 2018 uitgevoerde onderzoek naar de organisatie en financiering van groen toezicht en handhaving in de provincie Utrecht leidt tot extra aandacht voor de organisatie en borging van de inzet van de groene boa’s in de provincie.
De taken op het gebied van bodem gaan met de komst van de Omgevingswet deels over van bevoegd gezag van provincie naar gemeenten. De omvang van de provinciale (bodem)opdracht neemt daartoe in 2019 al gedeeltelijk af. In 2019 werken we aan een goede overgang van deze taak naar gemeenten en het anticiperen op de effecten van deze transitie op de RUD.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Van het VTH uitvoeringsprogramma is tussen 95% - 105% gerealiseerd.
  • Van alle vergunningverleningen is 90% van de vergunningen binnen de geldende termijn verstrekt.
  • Het naleefgedrag van vergunningen is 80%.
  • Het toezichtseffect is 90%.
  • De control intensiteit is 90%.
  • 90% van de afhandeling van klachten valt binnen de gestelde termijn.