Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Waarborgen externe veiligheid

3.4.5

Waarborgen externe veiligheid

Toelichting op meerjarendoel

We voeren het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid uit dat er op gericht is om externe veiligheid goed te borgen in ruimtelijke plannen, vergunningen en gemeentelijk beleid. Het PUEV 2015-2018 wordt verlengd tot en met 2019 en eventueel 2020 in afwachting van onderzoek naar en regeling van de structurele financiering van de lokale EV-taken via het gemeentefonds en het provinciefonds. We zorgen ervoor dat het risicoregister actueel is en dat de provinciedekkende routering voor gevaarlijke stoffen wordt beheerd. Ons streven is dat externe veiligheid in tenminste 95% van de ontwerp ruimtelijke plannen, die aan de provincie worden voorgelegd, goed is verwerkt.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Externe veiligheid is bij minstens 95% van de ruimtelijke plannen goed verwerkt.