Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Groen

Groen

Het groenbeheer langs de provinciale wegen kent omvangrijke onderdelen. Zo beheren we ca. 500 ha gras, 250 km sloten, 25 km hagen en circa 40.000 bomen. De provincie Utrecht past zoveel mogelijk ecologisch wegbermbeheer toe langs haar wegen. De wegbermen bestaan Het hanteren van de gedragscode infrastructuur resulteert in het tijdig rekening houden met de aanwezige flora en fauna. Bij het groenonderhoud mag de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer niet in het geding komen.
De provincie streeft tevens naar een duurzaam bomenbestand en beplantingsbestand langs de provinciale wegen. Dit beheer is een koppeling van de verkeersveiligheid, ecologie en het landschap.
Het vast onderhoud aan het groen, zoals het maaien van bermen, het uitmaaien van sloten en het knippen van hagen wordt door een marktpartij uitgevoerd. Jaarlijks wordt voor 1/3 deel van het bomenbestand een veiligheidscontrole uitgevoerd en onderhouden (snoei/vervanging). Daarnaast wordt aan plaagbestrijding gedaan en worden bermsloten gebaggerd. Extra aandacht in 2019 gaat hierbij uit naar de gevolgen van de essentaksterfte. Bij het groenonderhoud komt gemiddeld ruim 7.000 ton maaisel vrij, wat duurzaam wordt verwerkt. En de verwachting is dat in het najaar ca. 800 ton aan blad zal worden afgevoerd.