Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Provinciale wegen

2.3.2Provinciale wegen

Wat willen we bereiken?
Het onderhoud van provinciale wegen bevat het onderhoud aan verharding, kunstwerken, wegmeubilair, verkeersregelinstallaties en verkeersmanagement, wegmeubilair, wegverlichting en groenbeheer. De kaders hiervoor (areaal, doelstellingen, gemiddelde kosten) zijn vastgelegd in de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018, die in mei 2018 door PS is vastgesteld. Het streven is erop gericht dat de wegen duurzaam veilig zijn en dat de doorstroming wordt bevorderd. Naast bereikbaarheid draagt de provincie bij het beheer en onderhoud ook zorg voor een leefbare omgeving met aspecten als milieu en duurzaamheid. Gemiddeld over alle wegen gerelateerde kapitaalgoederen tezamen is vastgesteld dat het beheer in onze plaatsvindt op kwaliteitsniveau B uit de CROW systematiek, zijnde sober, duurzaam en doelmatig. Bij zowel realisatie als beheer wordt ook zo veel mogelijk volgens de Aanpak uit de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 gewerkt.
Ieder jaar wordt een MeerjarenOnderhoudsplan (MOP) opgesteld waarin de onderhoudsactiviteiten worden geprogrammeerd voor het eerstvolgende jaar met een doorkijk voor de jaren erna.

Op 1 januari 2019 is de gemeentelijke herindeling Vijfheerenlanden een feit. Dit betekent dat het te beheren areaal aan kapitaalgoederen wordt uitgebreid. Met Provincie Zuid-Holland is overleg over overdracht en beheer van de wegen. De gevolgen voor de beheerkosten en –baten zijn nog niet duidelijk en derhalve niet meegenomen in de begroting 2019.

Wat gaan we daarvoor doen?