Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Provinciale vaarwegen

2.3.4Provinciale vaarwegen

Wat willen we bereiken?
De provinciale vaarwegen, 18 km Eem, 6 km Merwedekanaal en 2,5 km Oude Rijn, voldoen aan de normen voor vaardiepten, mede gebaseerd op de klassenindeling van de Conferentie van Europese Ministers van Transport (CEMT), de richtlijnen van de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN) en de Commissie Vaarwegbeheerders (CVB) Richtlijnen Vaarwegen 2005. Het kwaliteitsniveau voor de Eem is uitgewerkt in de Eemvisie. Het voorziet in recreatief vaarweggebruik en de mogelijkheid om beroepsvaart tot 1.000 ton (CEMT-klasse III) naar Amersfoort mogelijk te maken en te houden. Het nautisch beheer, het vaarwegbeheer en het onderhoud van het Merwedekanaal is integraal overgedragen aan de provincie Zuid-Holland.

Wat gaan we daarvoor doen?
Het beheerplan van de Eem is samen met het Waterschap en de gemeente Amersfoort vastgesteld. In dit plan is
het periodiek onderhoud, baggeren en vervanging van beschoeiingen vastgelegd. Het nautisch beheer, het vaarwegbeheer en het onderhoud van het Merwedekanaal is overgedragen aan de provincie Zuid-Holland. Provincie Utrecht betaalt provincie Zuid-Holland jaarlijks de overeengekomen kosten. De Oude Rijn beheert de provincie Utrecht zelf.

Op 1 januari 2019 is de gemeentelijke herindeling Vijfheerenlanden een feit. Voor vaarwegen betekent dit dat een aanzienlijk groter deel van het Merwedekanaal op het grondgebied van Provincie Utrecht komt te liggen. Momenteel vindt overleg plaats tussen provincie Zuid-Holland en provincie Utrecht over de overdracht en het beheer van het Merwedekanaal. De gevolgen voor de beheerkosten zijn nog niet duidelijk en derhalve niet meegenomen in de begroting 2019.

Wat gaat dat kosten?
In de vastgestelde Nota kapitaalgoederen 2018 is het langjarig gemiddelde aan budgetbehoefte voor het vaste en variabele deel van het wegenonderhoud berekend. Deze bedragen zijn opgenomen in de onderliggende begroting 2019.

Kosten periode 2019-2022 in K€

Vast / jaar

Variabel / jaar

Kapitaalgoederen vaarwegen totaal

€ 150

€ 2.100

De werkelijke budgetbehoefte fluctueert per jaar en worden in de loop van 2018 opgenomen in het MOP. Correcties worden opgenomen in de voorjaarsnota 2019. Verrekening vindt plaats met de betreffende bestemmingsreserve.