Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Wegmeubilair

Wegmeubilair

Het areaal van het wegmeubilair kent een zeer grote verscheidenheid. Het betreft onder andere ruim 3.600 hectometerborden, 17.000 verkeersborden, ruim 200 ABRI’s en meer dan 1.200 bebakeningszuilen. Voor de diverse onderdelen gelden evenzovele normen waaraan het beheer dient te voldoen, zoals de RVV 1990, de BABW, CROW 323 en de NEN 2767. Door regelmatige inspectie (zelfs wekelijks) wordt het meubilair gecheckt op de onderhoudsstaat. Indien nodig wordt direct actie ondernomen als met name de veiligheid en functionaliteit in het geding komt.